VAKKO L'ATELIER TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ SÜREÇLERİ KAPSAMINDA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

Vakko Gıda Anonim Şirketi (“Vakko L'Atelier”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına değer veriyor, dolayısıyla sizin de aynı hassasiyeti göstermenizi bekliyoruz. Bu sebeple hangi kişisel verilerinizi ne amaçla kullandığımızı detaylarıyla anlatan bu metni okumanız, bunların idari ve teknik güvenliğinden “Veri Sorumlusu” sıfatıyla sorumlu olan Vakko L'Atelier'in yükümlülüklerini net bir şekilde anladığınızı göstermeniz bizim için çok önemlidir.

Neden bu metni okuyorum?

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi, kişisel verileri işlenen (kullanılan) kişilerin (KVKK’da ilgili kişi olarak ifade edilmektedir) bu verileri kullanan “Veri Sorumlusu” tarafından bilgilendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bizler de Veri Sorumlusu olarak sizler hakkında işleyeceğimiz kişisel verilerle ilgili bilgilendirildiğinizi ispat etmek durumundayız.

Kullanılan kişisel verileriniz neler olup hangi yollarla elde edilmektedir?

Vakko L'Atelier olarak aydınlatma metni kapsamındaki kişisel verilerinizi, ticari elektronik ileti gönderimine ilişkin alanlardan onay vermenizle birlikte dijital yollarla (KVKK’da “otomatik olan” yöntem şeklinde ifade edilmektedir.) elde etmekteyiz. Elde edilen kişisel verilerinizin neler olduğu ve elde etmemizin hukuki sebebi aşağıda açıklanmıştır:

Veri Kategorisi                        

İşlenen Kişisel Verileriniz

Elde Etme Hukuki Sebebi                        

Kimlik Verisi                        

Adınız ve soyadınız

Belirtilen bilgileriniz, ticari elektronik ileti onayını vermeniz vasıtasıyla hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için işlemenin zorunlu olması hukuki sebebiyle elde edilmektedir.

İletişim Verisi

Telefon Numaranız

Hukuki İşlem Verisi


Ticari elektronik ileti gönderimine ilişkin onay ve ret kayıtlarınız                        

Pazarlama Verisi                        

Tarafınıza gönderilen ticari elektronik ileti içerikleri, ticari elektronik ileti gönderim tarihi ve kaydı  
                     

Elde edilen kişisel verileriniz hangi amaçla ve hukuki sebeple kullanılmaktadır?

Vakko L'Atelier tarafından aşağıda yer verilen tabloda, aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirildiği faaliyet kapsamında gerçekleştirilen kişisel veri işleme amaçları detaylandırılmıştır. Her bir kişisel veri işleme amacı, amaç kapsamında kullanılan kişisel veri kategorileri ve ilgili hukuki sebep ile eşleştirilmiştir.

Kişisel Veri İşleme Amacı

İlgili Kişisel Veri Kategorisi

İşleme Hukuki Sebebi

  • Vakko L'Atelier tarafından ticari elektronik ileti gönderimine ilişkin onay ve/veya ret kayıtlarınızın işleme alınması,
  • Onayınızın varlığı halinde gönderilen ticari elektronik iletilere yönelik kayıtların tutulması amaçlarıyla,
  • Kimlik
  • İletişim
  • Hukuki İşlem


                            kategorilerindeki verileriniz,
                       

 


Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için işlemenin zorunlu olması hukuki sebebiyle işlenmektedir.                        

  • Onayınızın varlığı halinde tarafınıza SMS veya çağrı yoluyla ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla,
  • Kimlik
  • İletişim
  • Hukuki İşlem
  • Pazarlama


                            kategorilerindeki verileriniz,
                       

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla hukuken geçerli sayılan menfaatlerimizin yerine getirilebilmesi için işlemenin zorunlu olması hukuki sebebiyle işlenmektedir.

Kişisel verileriniz başkalarına aktarılıyor mu?

Evet, kişisel verileri özetle iş ortaklarımıza, resmî kurumlara, denetçilerimize, avukatlarımıza, mali müşavirlerimize aktarmak durumunda kalabiliyoruz. Ancak aktarımı yalnızca belirli amaçlar çerçevesinde ve bilginiz dahilinde yapıyoruz. Dolayısıyla kişisel veriler;

KVKK bana hangi hakları veriyor?

KVKK, size ait kişisel veriler üzerinde kontrol sağlayabilmeniz amacıyla, (a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; (b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; (d) varsa yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; (e) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; (f) kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme gibi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere bir çok hak sağlamaktadır. Bu hakların tamamını ve detaylarını KVKK’nın 11. maddesinde bulabilirsiniz.

Haklarımı nasıl kullanabilirim?

Belirtilen hakları kullanmak isterseniz; taleplerinizi bize yazılı olarak (örneğin ihtarname veya iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla) veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

SİPARİŞ HATTI

0546 400 40 40
Haftanın her günü / 10:00 - 22:00

VAKKO L'ATELIER UYGULAMASINI İNDİRİN

© COPYRIGHT 2024 VAKKO GIDA A.Ş.